Nowi lektorzy Diecezji Drohiczyńskiej

Ks. prał. Tadeusz Syczewski 27 i 28 czerwca 2020 r. w kościele pofranciszkańskim w Drohiczynie pobłogosławił 99 osób do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem uroczystość odbyła się w dwóch turach.

W sobotę 27 czerwca ks. Prałat delegowany przez ks. bpa Piotra Sawczuka pobłogosławił 48 osób. W homilii nawiązał do słów Chrystusa z Ewangelii “Wy jesteście światłem świata”. “Każdy z nas, moi młodzi przyjaciele, ma być tym światłem. Swoim życiem i postępowaniem ma być światłem, które prowadzi do zbawienia, do celu naszego istnienia i powołania. Swoim życiem i postępowaniem mamy nadawać posmak i stwarzać atmosferę dobra, prawdy, uczciwości, zaangażowania, miłości i pokoju” – powiedział. Zwrócił również uwagę na rolę słowa Bożego w życiu chrześcijańskim. Stanowi ono duchowy pokarm i pomaga w codziennym życiu oraz w wypełnianiu swojego powołania.

W niedzielę 28 czerwca stawiło się 51 kandydatów, którzy zostali uroczyście pobłogosławienia, aby głosić słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym. W homilii ks. prał Tadeusz Syczewski przypomniał, że chrześcijaństwo jest ściśle związane z krzyżem Jezusa Chrystusa. Uczeń Jezusa nie tylko wyznaje wiarę w Niego, ale przede wszystkim pełni Jego wolę oraz przyjmuje Jego krzyż każdego dnia. Aby unieść swój własny krzyż, należy nieść go razem z Chrystusem. Zwracając się bezpośrednio do nowych lektorów powiedział: “W jakimś sensie stajecie się sługami Słowa. Funkcja lektora w zgromadzeniu liturgicznym jest niezmiernie ważna. Lektor będąc po stronie Boga, ma być także zawsze i po stronie człowieka. Słowo Boże, które czytamy powinniśmy najpierw odnosić do siebie, do swojego życia, do swoich wyborów”.

Po homilii każdy z kandydatów został wezwany po imieniu. Swoim “chcę” wyraził chęć pełnienia funkcji lektora. Ks. Prałat odmówił specjalną modlitwę błogosławieństwa. Poświęcił również krzyże, które są zewnętrznym znakiem pełnienia funkcji lektora. Zostały one nałożona na każdego lektora. Wręczono również stosowne dyplomy i legitymacje.

W uroczystości udział wzięli przybyli księża, rodzice, rodzina i przyjaciele nowych lektorów .

Kandydaci do pełnienia funkcji lektora przygotowywali się w ciągu całego roku przez szereg spotkań formacyjnych. Nie tylko poznawali różnorodne zagadnienia związane bezpośrednio z Pismem Świętym, ale również dotyczące liturgii oraz poprawnej wymowy.  

tekst – ks. Marcin Gołębiewski
zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski/al. Michał Dziedzic

27 czerwca 2020 r.

28 czerwca 2020 r.

Rekolekcje dla przyszłych lektorów

W dniach 6-8 marca 2020 w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Urszulanek w Nurcu Stacji odbyły się rekolekcje dla przyszłych lektorów. Ćwiczenia duchowe rozpoczęły się od wspólnej Drogi Krzyżowej i Eucharystii którą celebrował ks. Paweł Hryniewicki – wikariusz parafii Rozbity Kamień oraz ks. Marcin Szymanik – diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej. Później kandydaci na lektorów mieli czas by poznać siebie nawzajem oraz swoich animatorów których rolę pełnili ceremoniarze z naszej diecezji: Krzysztof Krzycki i Jakub Wierzbiński.
Drugiego dnia rekolekcji po wspólnej jutrzni i śniadaniu ksiądz Marcin wygłosił krótką konferencję o misji i zadaniach lektora, po czym odbyły się ćwiczenia praktyczne z animatorami. Podczas tych ćwiczeń doskonalono wiedzę z zakresu liturgii i zadań jakie stoją przed lektorami. 
Po obiedzie udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej w Ostrożanach, gdzie wraz z parafianami i przybyłymi pielgrzymami uczestniczyliśmy we Mszy Świętej i modlitwie różańcowej. Po kolacji kontynuowaliśmy wspólną integrację przez gry i zabawy. 
W niedzielę ministranci wzięli udział w Mszy Świętej w kościele parafialnym w Nurcu Stacji, gdzie ciepło wszystkich powitał tamtejszy proboszcz ks. Piotr Klejzerowicz. Wspólnie spędzony czas był okazją do modlitwy i zawiązania między parafialnych relacji między członkami służby liturgicznej.

Ceremoniarze: Jakub Wierzbiński i Krzysztof Krzycki

Zapisy na kurs lektorski 2019/2020

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Drohiczyńskiej informuje o rozpoczęciu zapisów na kurs lektorski.

Zasady uczestnictwa w Diecezjalnym Kursie Lektorskim:

 1. Przygotowywać mogą się chłopcy od siódmej klasy szkoły podstawowej, którzy są zaangażowani w liturgiczną służbę ołtarza danej parafii i mają predyspozycje do poprawnego czytania;
 2. Kurs trwa od października 2019 do czerwca 2020 w Diecezji Drohiczyńskiej (jedno spotkanie w miesiącu we wskazanym miejscu);
 3. Formą zgłoszenia jest przysłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ do 22 września na adres duszpasterstwa. Kartę można kserować w przypadku braku miejsc, jednak każda karta musi być opatrzona pieczątką i podpisem (kartę można pobrać TUTAJ);
 4. Są trzy proponowane miejsca spotkań:
 • Bielsk Podlaski (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego)
 • Drohiczyn (WSD)
 • Łochów

WAŻNE!!! Liczba miejsc spotkań może ulec zmianie, jeżeli będzie mała liczba chętnych. Ostatecznie decyzja zostanie podjęta po zakończeniu rekrutacji, czyli po 22 września;

 1. Kurs przygotowuje ministrantów w zakresie formacji: biblijnej, fonetycznej i liturgicznej;
 2. Ministranci są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach;
 3. Nieusprawiedliwiona absencja na 50% spotkań jest równoznaczna z wykreśleniem z listy i przerwaniem kursu;
 4. Kurs kończy się egzaminem końcowym;
 5. Koszt: 10 zł / spotkanie.

Pierwsze spotkanie dla wszystkich kandydatów odbędzie się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie 19 października 2019 r. o godz. 10.00.

Błogosławieństwo ceremoniarzy 3.05.2019

Ks. bp Tadeusz Pikus 3 maja 2019 r. podczas Mszy św. w drohiczyńskiej katedrze pobłogosławił ceremoniarzy do pełnienia funkcji w zgromadzeniu liturgicznym.

Dziewięciu mężczyzn po okresie formacji i przygotowań zostało włączonych do grona ceremoniarzy diecezji drohiczyńskiej. Podczas specjalnego obrzędu nowi ceremoniarze wyrazili wolę, że pragną pełnić tę funkcję, troszcząc się o przygotowanie celebracji liturgicznych oraz coraz lepiej poznawać tajemnicę zbawienia uobecnioną w liturgii. Ksiądz Biskup omówił specjalną modlitwę błogosławieństwa. Po niej Ekscelencja każdemu nałożył ceremoniarskie krzyże.

Na zakończenie nowo ustanowieni ceremoniarze podziękowali Księdzu Biskupowi, ks. Marcinowi Szymanikowi – odpowiedzialnemu za Liturgiczną Służbę Ołtarza w diecezji oraz ks. prał. Tadeuszowi Syczewskiemu – rektorowi WSD w Drohiczynie.

Ekscelencja wręczył odpowiednie certyfikaty oraz legitymacje ceremoniarza.

Nowymi ceremoniarzami zostali: Aleksander Adamiuk – parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Serpelicach, Bartosz Jarosiewicz – parafia WNMP w Węgrowie, Kami Jaroszewicz – parafia Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim, Grzegorz Kopa – parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Niecieczy, Jakub Kopczyński – parafia Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, Jarosław Korczak – parafia WNMP w Węgrowie, Krzysztof Krzycki – parafia Podwyższenia Krzyża św. w Hajnówce, Szymon Myszkowski – parafia Chrystusa Króla w Ogrodnikach, Jakub Wierzbiński – parafia Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim.

W diecezji drohiczyńskiej organizowane są kursy przygotowujące zarówno do pełnienia funkcji ceremoniarza jak i lektora. Odbywają się naprzemiennie. W nowym roku szkolnym i akademickim planowany jest kurs lektorski.

tekst – ks. Marcin Gołębiewski
zdjęcia – al. Piotr Zdzieborski

Diecezjalny Kurs Ceremoniarza 2018/2019

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje w najbliższym roku akademickim kurs ceremoniarza dla ministrantów z parafii diecezji drohiczyńskiej.

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy liturgicznej ministrantów oraz przygotowanie ich do prowadzenia grup ministranckich w parafii, pomoc w organizowaniu uroczystości liturgicznych i wsparcie duszpasterzy w różnorodnych inicjatywach parafialnych.

W kursie może uczestniczyć ministrant:

 1. będący uczniem co najmniej pierwszej klasy szkoły średniej;
 2. dobrze, jeżeli jest już ministrantem w stopniu lektora;
 3. zainteresowany liturgią, posiadający autorytet wśród młodszych ministrantów, odznaczający się gorliwością w służbie ministranckiej, dobrą moralnością i pobożnością.

Ceremoniarzem nie może być osoba:

 1. sprawiająca trudności wychowawcze;
 2. będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.

Zasady uczestnictwa:

 1. kryterium wieku podane wyżej;
 2. kurs trwa od października 2018 do czerwca 2019;
 3. kurs ma formę spotkań weekendowych
 4. (od godz. 18.00 w piątek do obiadu w niedzielę);
 5. każde spotkanie wiąże się z opłatą 70 zł
 6. (nocleg, wyżywienie, materiały formacyjne);
 7. ministrant jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach;
 8. ministrant, który nie będzie uczestniczył w spotkaniach zostanie skreślony z listy kandydatów;
 9. kurs kończy się pisemnym egzaminem końcowym;
 10. formą zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (kartę można kserować, jednak każda karta musi być opatrzona pieczątką i podpisem)
  do 23 września 2018 r. na adres duszpasterstwa

Termin pierwszego spotkania: 12-14 października 2018 r. w Drohiczynie

„Jesteście posłani, aby głosić Chrystusa zmartwychwstałego” – nowi lektorzy

Ks. bp Tadeusz Pikus 20 maja 2018 r. w kościele pofranciszkańskim w Drohiczynie pobłogosławił 87 osób do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym.

W homilii ks. Biskup podkreślił rolę i znaczenie słowa Bożego w życiu chrześcijańskim. Przypomniał, że Pismo Święte nie jest jedną w wielu książek do czytania. Jest to Księga, której przede wszystkim się słucha. Słowem Bożym jest sam Chrystus, a lektura Biblii prowadzi do osobowego spotkania z Bogiem. Ekscelencja zwrócił również uwagę na charakter misyjny posługi lektora. „Jesteście posłani, aby głosić Chrystusa zmartwychwstałego” – powiedział ks. Biskup.

Ekscelencja odmówił specjalną modlitwę błogosławieństwa i pokropił kandydatów wodą święconą. Poświęcił również krzyże lektorskie. Istotnym elementem obrzędu był moment, kiedy każdy osobiście podchodził do ks. Biskupa,  aby otrzymać księgę Pisma Świętego. Zewnętrznym znakiem pełnienia funkcji lektora jest specjalny krzyż, który każdemu nałożył ks. Biskup. Nowi lektorzy otrzymali również stosowne dyplomy i legitymacje.

W uroczystości udział wzięli przybyli księża, rodzice, rodzina i przyjaciele nowych lektorów (listę parafii, skąd pochodzą nowi lektorzy można pobrać klikając TUTAJ). O śpiew podczas Eucharystii zadbał zespół muzyczny „More than a band”.

Kandydaci do pełnienia funkcji lektora przygotowywali się w ciągu całego roku przez szereg spotkań formacyjnych. Nie tylko poznawali różnorodne zagadnienia związane bezpośrednio z Pismem Świętym, ale również dotyczące liturgii oraz poprawnej wymowy. Spotkania odbywały się w WSD w Drohiczynie oraz w parafiach Bielsk Podlaski – Miłosierdzie, Łochów, Sokołów Podlaski –  Miłosierdzie. Głównym organizatorem kursu był ks. Marcin Szymanik – odpowiedzialny za Liturgiczną Służbę Ołtarza w Diecezji Drohiczyńskiej.

tekst – ks. Marcin Gołębiewski
zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski/al. Bartosz Ojdana

Ministranci z Miedzny w finale konkursu w Paradyżu

Po marcowym etapie diecezjalnym, w dniach 18-19 maja 2018 roku odbył się ogólnopolski finał Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów. W tym roku miała miejsce jego jubileuszowa XXV edycja.

Finałowe zmagania odbyły się w malowniczo położonym Paradyżu, gdzie w murach XIII-wiecznego pocysterskiego klasztoru mieści się obecnie Wyższe Seminarium Duchowne diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Cystersi nadali miejscowości, w której założyli klasztor łacińską nazwę Paradisus Sanctae Mariae, czyli Raj Matki Bożej, która po spolszczeniu otrzymała formę Paradyż.

Na konkurs do Paradyża przybyło 70 uczestników z 15 polskich diecezji wraz z opiekunami. Zostali oni wyłonienie spośród setek ministrantów i lektorów biorących udział w eliminacjach w swoich diecezjach. Wśród przybyłych była także reprezentacja naszej diecezji w składzie: Michał Dżbik, Jakub Kowalski, Rafał Strzałkowski. W przeciwieństwie do pozostałych reprezentacji wszyscy chłopcy pochodzili z jednej parafii – Miedzna.

Konkurs odbył się w kategorii drużynowej oraz – zależnie od wieku – w dwóch kategoriach indywidualnych. Zorganizowano także specjalną kategorię dla laureatów z ubiegłych lat.

Uczestnicy przyjeżdżali do Paradyża już w piątek od południa,  aby w ciągu dwóch dni wziąć udział w części pisemnej oraz ustnej konkursu w poszczególnych kategoriach. Organizatorzy przygotowali trudny zestaw pytań dotyczący Księgi Rodzaju. Jednym z nich było: „Wymień studnie zbudowane przez Jakuba i jego sługi, podaj ich nazwy w języku hebrajskim oraz powiedz co ona oznacza w języku polskim”. Dobrze było też między innymi wiedzieć jaka była dzienna data rozpoczęcia potopu oraz jaki był wówczas poziom wody. Uczestnicy konkursu reprezentowali wysoki poziom wiedzy i przygotowania.

Sobota rozpoczęła się od wspólnej modlitwy w kościele i prowadzonej medytacji nad Słowem Bożym. Zdobywanie wiedzy biblijnej musi iść w parze z karmieniem się Słowem Bożym i życiem Nim.

Po ogłoszeniu wyników okazało się, że zwyciężyła diecezja rzeszowska, której przedstawiciele wygrywają pierwsze nagrody w konkursie już od kilkunastu lat. Drugie miejsce zajęła drużyna gospodarzy z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a trzecie archidiecezja gdańska. Reprezentacja naszej diecezji zajęła 12. pozycję, przy bardzo niewielkich różnicach punktowych.

W kategorii indywidualnej młodszej zwyciężył Bartosz Janowski, reprezentant diecezji rzeszowskiej. Drugie miejsce zajął Konrad Michalik z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a trzecie Dawid Wypler z diecezji opolskiej. W kategorii indywidualnej starszej wygrał Dominik Szura z diecezji rzeszowskiej, drugie miejsce zajął Jonathan Rzadkowski z diecezji opolskiej, a trzecie Jakub Bielewicz z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Nagrodami za czołowe miejsca, były pielgrzymki do Ziemi Świętej oraz bony do marketów ze sprzętem elektronicznym. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe.

W uroczystym wręczeniu upominków dla zwycięzców i uczestników oraz podziękowań dla opiekunów i ofiarodawców, wziął udział J. E. Ks. Biskup Tadeusz Lityński – biskup diecezjalny zielonogórsko – gorzowski, który przewodniczył Mszy Świętej na zakończenie konkursu w Paradyżu.

Ks. Piotr Karwowski

Diecezjalny etap XXV OKBML 2018

10 marca w Miedznie odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Ministrantów i Lektorów.

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie UBIBLIJNIENI i Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu. Tegoroczna edycja dotyczyła treści z Księgi Rodzaju wraz z przypisami i przedmową.
Do etapu diecezjalnego przystąpili tylko przedstawiciele służby liturgicznej z parafii Zwiastowania NMP w Miedznie. Z tego względu, to oni będą reprezentowali naszą diecezję w finale, który odbędzie się w połowie maja w Paradyżu.

Kategorie:
– uczestnik indywidualny: Bartosz Sobolewski
– drużyna: Michał Dżbik, Patryk Cholewa, Jakub Kowalski, Jakub Orzeł, Rafał Strzałkowski

Rekolekcje dla przyszłych lektorów

Adwent jako czas chrześcijańskiego oczekiwania na przyjście Pana stawia przez ludźmi wierzącymi wiele pytań, które mogą stać się przyczynkiem do głębokich refleksji nad swoją wiarą, pobożnością i codziennym życiem. Niewątpliwie istotną pomocą w osobistych przemyśleniach są rekolekcje adwentowe organizowane nie tylko dla wspólnot parafialnych, ale również dla grup specjalistycznych. Jedną z takich grup są ministranci z terenu całej diecezji, którzy w bieżącym roku katechetycznym przygotowują się do przyjęcia błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym.

Rekolekcje, które miały formę weekendowego spotkania, odbyły się w dwóch turach: w Drohiczynie (1-3 XII) i w Siemiatyczach (8-10 XII). Duszpasterską opiekę nad rekolektantami pełnił diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej przy pomocy animatorów: Dawida Radziszewskiego, Macieja Odachowskiego, Macieja Mieszczyńskiego, Błażeja Krawca i Jakuba Wierzbińskiego.

Program duchowych rozważań oparty był na pięciu słowach: ZAPROSZENIE, ODPOWIEDŹ, PODTRZYMANIE, WIARYGODNOŚĆ i TEST. Ministranci mieli okazję, aby zastanowić się jak można zrozumieć zaproszenie, które kieruje w ich stronę Bóg. Każde Boże słowo, które odczytują w czasie Liturgii jest nośnikiem wiary, nadziei i miłości. Jednocześnie lektor powinien pamiętać, że nie tylko przekazuje słowa Pisma św., ale jest również adresatem tych treści. Wszystko to wymaga utrzymania żywej relacji z Jezusem, która będzie budowana we wspólnocie, czego przejawem był czas wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Przyszli lektorzy dużo czasu poświęcili na modlitwę liturgiczną Kościoła: Liturgię Godzin oraz Eucharystie sprawowane w katedrze i kościele WNMP w Siemiatyczach. Dzięki życzliwości i otwartości proboszczów rekolektanci mogli przygotować asystę liturgiczną na te celebracje.

W ciągu rekolekcji odbyły się również zajęcia fonetyczne, które poprowadziła Katarzyna Cejmer-Jankowska i ćwiczenia liturgiczne prowadzone przez animatorów.

Czas, który wspólnie spędzili ministranci może pomóc w ich rozwoju duchowym i formacji liturgicznej jako przyszłych lektorów.