Wpisy

Zapisy na kurs lektorski 2019/2020

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Drohiczyńskiej informuje o rozpoczęciu zapisów na kurs lektorski.

Zasady uczestnictwa w Diecezjalnym Kursie Lektorskim:

 1. Przygotowywać mogą się chłopcy od siódmej klasy szkoły podstawowej, którzy są zaangażowani w liturgiczną służbę ołtarza danej parafii i mają predyspozycje do poprawnego czytania;
 2. Kurs trwa od października 2019 do czerwca 2020 w Diecezji Drohiczyńskiej (jedno spotkanie w miesiącu we wskazanym miejscu);
 3. Formą zgłoszenia jest przysłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ do 22 września na adres duszpasterstwa. Kartę można kserować w przypadku braku miejsc, jednak każda karta musi być opatrzona pieczątką i podpisem (kartę można pobrać TUTAJ);
 4. Są trzy proponowane miejsca spotkań:
 • Bielsk Podlaski (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego)
 • Drohiczyn (WSD)
 • Łochów

WAŻNE!!! Liczba miejsc spotkań może ulec zmianie, jeżeli będzie mała liczba chętnych. Ostatecznie decyzja zostanie podjęta po zakończeniu rekrutacji, czyli po 22 września;

 1. Kurs przygotowuje ministrantów w zakresie formacji: biblijnej, fonetycznej i liturgicznej;
 2. Ministranci są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach;
 3. Nieusprawiedliwiona absencja na 50% spotkań jest równoznaczna z wykreśleniem z listy i przerwaniem kursu;
 4. Kurs kończy się egzaminem końcowym;
 5. Koszt: 10 zł / spotkanie.

Pierwsze spotkanie dla wszystkich kandydatów odbędzie się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie 19 października 2019 r. o godz. 10.00.

„Jesteście posłani, aby głosić Chrystusa zmartwychwstałego” – nowi lektorzy

Ks. bp Tadeusz Pikus 20 maja 2018 r. w kościele pofranciszkańskim w Drohiczynie pobłogosławił 87 osób do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym.

W homilii ks. Biskup podkreślił rolę i znaczenie słowa Bożego w życiu chrześcijańskim. Przypomniał, że Pismo Święte nie jest jedną w wielu książek do czytania. Jest to Księga, której przede wszystkim się słucha. Słowem Bożym jest sam Chrystus, a lektura Biblii prowadzi do osobowego spotkania z Bogiem. Ekscelencja zwrócił również uwagę na charakter misyjny posługi lektora. „Jesteście posłani, aby głosić Chrystusa zmartwychwstałego” – powiedział ks. Biskup.

Ekscelencja odmówił specjalną modlitwę błogosławieństwa i pokropił kandydatów wodą święconą. Poświęcił również krzyże lektorskie. Istotnym elementem obrzędu był moment, kiedy każdy osobiście podchodził do ks. Biskupa,  aby otrzymać księgę Pisma Świętego. Zewnętrznym znakiem pełnienia funkcji lektora jest specjalny krzyż, który każdemu nałożył ks. Biskup. Nowi lektorzy otrzymali również stosowne dyplomy i legitymacje.

W uroczystości udział wzięli przybyli księża, rodzice, rodzina i przyjaciele nowych lektorów (listę parafii, skąd pochodzą nowi lektorzy można pobrać klikając TUTAJ). O śpiew podczas Eucharystii zadbał zespół muzyczny „More than a band”.

Kandydaci do pełnienia funkcji lektora przygotowywali się w ciągu całego roku przez szereg spotkań formacyjnych. Nie tylko poznawali różnorodne zagadnienia związane bezpośrednio z Pismem Świętym, ale również dotyczące liturgii oraz poprawnej wymowy. Spotkania odbywały się w WSD w Drohiczynie oraz w parafiach Bielsk Podlaski – Miłosierdzie, Łochów, Sokołów Podlaski –  Miłosierdzie. Głównym organizatorem kursu był ks. Marcin Szymanik – odpowiedzialny za Liturgiczną Służbę Ołtarza w Diecezji Drohiczyńskiej.

tekst – ks. Marcin Gołębiewski
zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski/al. Bartosz Ojdana

Rekolekcje dla przyszłych lektorów

Adwent jako czas chrześcijańskiego oczekiwania na przyjście Pana stawia przez ludźmi wierzącymi wiele pytań, które mogą stać się przyczynkiem do głębokich refleksji nad swoją wiarą, pobożnością i codziennym życiem. Niewątpliwie istotną pomocą w osobistych przemyśleniach są rekolekcje adwentowe organizowane nie tylko dla wspólnot parafialnych, ale również dla grup specjalistycznych. Jedną z takich grup są ministranci z terenu całej diecezji, którzy w bieżącym roku katechetycznym przygotowują się do przyjęcia błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym.

Rekolekcje, które miały formę weekendowego spotkania, odbyły się w dwóch turach: w Drohiczynie (1-3 XII) i w Siemiatyczach (8-10 XII). Duszpasterską opiekę nad rekolektantami pełnił diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej przy pomocy animatorów: Dawida Radziszewskiego, Macieja Odachowskiego, Macieja Mieszczyńskiego, Błażeja Krawca i Jakuba Wierzbińskiego.

Program duchowych rozważań oparty był na pięciu słowach: ZAPROSZENIE, ODPOWIEDŹ, PODTRZYMANIE, WIARYGODNOŚĆ i TEST. Ministranci mieli okazję, aby zastanowić się jak można zrozumieć zaproszenie, które kieruje w ich stronę Bóg. Każde Boże słowo, które odczytują w czasie Liturgii jest nośnikiem wiary, nadziei i miłości. Jednocześnie lektor powinien pamiętać, że nie tylko przekazuje słowa Pisma św., ale jest również adresatem tych treści. Wszystko to wymaga utrzymania żywej relacji z Jezusem, która będzie budowana we wspólnocie, czego przejawem był czas wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Przyszli lektorzy dużo czasu poświęcili na modlitwę liturgiczną Kościoła: Liturgię Godzin oraz Eucharystie sprawowane w katedrze i kościele WNMP w Siemiatyczach. Dzięki życzliwości i otwartości proboszczów rekolektanci mogli przygotować asystę liturgiczną na te celebracje.

W ciągu rekolekcji odbyły się również zajęcia fonetyczne, które poprowadziła Katarzyna Cejmer-Jankowska i ćwiczenia liturgiczne prowadzone przez animatorów.

Czas, który wspólnie spędzili ministranci może pomóc w ich rozwoju duchowym i formacji liturgicznej jako przyszłych lektorów.

Rozpoczęcie kursu lektorskiego 2017/2018

Blisko 100 młodych mężczyzn naszej diecezji przybyło do Drohiczyna, aby rozpocząć szereg spotkań formacyjnych. Ich zwieńczeniem będzie uroczystość ustanowienia w posłudze lektora. Organizatorem jest Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Drohiczyńskiej pod kierunkiem ks. Marcina Szymanika.

Spotkanie październikowe miało przede wszystkim charakter organizacyjny, choć nie zabrakło elementu formacyjnego w postaci wykładu ks. prał. Tadeusza Syczewskiego – rektora WSD w Drohiczynie, zatytułowanego „Czym jest liturgia? Godność i świętość liturgii oraz funkcje ministrantów podczas Mszy św. cum populo”.

Zwieńczeniem spotkania była Eucharystia odprawiona w seminaryjnej kaplicy pod przewodnictwem ks. Marcina Szymanika. W homilii przypomniał znaczenie posługi lektora, który pełni rolę „tuby” głoszącej słowo Boże. Ponieważ to słowo ma moc przemieniać życie każdego człowieka, powinno być głoszone z należytym przygotowaniem i szacunkiem.

Kolejne spotkania odbędą się w grupach w wyznaczonych miejscach diecezji drohiczyńskiej.

tekst i zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski

LINK do zdjęć

Nasze parafie zyskały 51 nowych lektorów!

Funkcja lektora istnieje w Kościele od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Z czasem lektorat stał się posługą na drodze do święceń kapłańskich. Obecnie Kościół zachęca do podejmowania tej funkcji wszystkim, którzy pragną służyć Bogu przez czytanie słowa Bożego, a nie tylko kandydatów do święceń prezbiteratu.

Na zaproszenia organizatorów Kursu Lektorskiego w roku 2015/2016 w diecezji drohiczyńskiej odpowiedziało 51 chłopców. W Drohiczyńskim kościele pofranciszkańskim, 21 maja 2016r. z rąk ks. bp Tadeusza Pikusa otrzymali błogosławieństwo i mandat do posługi tak ważnej w liturgii. Wszystkich przybyłych powitał proboszcz drohiczyński ks. Zbigniew Średziński. W homilii ks. biskup podkreślał, że każdy lektor powinien mieć Pismo Święte, bo w nim zawarte są prawdy potrzebne do posługi. Mówił, że ważniejsza od czytania jest znajomość tego, którego słowa czytamy. Na zakończenie eucharystii biskup wręczył legitymację i krzyż lektorski nowym głosicielom Słowa Bożego. Delegacja w składzie: Andrzej Marchlik, Szymon Piętko, Daniel Konik i Mateusz Sidorowicz podziękowała zarówno naszemu ordynariuszowi, jak i ks. Marcinowi Szymanikowi wraz z innymi organizatorami.

Najważniejszym zadaniem lektora jest czytanie Pisma świętego w zgromadzeniu liturgicznym, by wierni ze czcią przyjęli Słowo Boże i wypełniali je w swoim życiu. Do zadań lektora należy przede wszystkim, czytanie lekcji przed Ewangelią, a także Ewangelii z podziałem na role w Niedzielę Palmową Męki Pańskiej i w Wielki Piątek Męki Pańskiej, przy czym słowa Jezusa zawsze powinien czytać kapłan lub diakon. Lektor może także śpiewać psalm, podawać intencje modlitwy wiernych, czytać antyfony na Wejście i na Komunię świętą podczas Mszy Świętej.

Nowi lektorzy, do prawidłowego sprawowania powierzonej im funkcji, przygotowywali się przez cały rok. Cyklicznie od listopada ubiegłego roku, odbywały się spotkania w Drohiczynie (WSD), Sokołowie Podlaskim (par. Miłosierdzia Bożego) i w Węgrowie (par. NMP). Wykłady obejmowały trzy dyscypliny: Pismo Święte, liturgika i fonetyka.

Głoszenie słowa Bożego wymaga jego rozumienia. Dlatego zachęca się lektorów do czytania i poznawania Pisma Świętego. Posługa ta wymaga posiadania wiedzy teologicznej, którą wszyscy uczestnicy kursu mogli zdobyć przez formację biblijną dzięki posłudze ks. Dariusza Kucharka i ks. Zbigniewa Rostkowskiego, profesorów WSD.

Wskazówek jak właściwie czytać Słowo Boże, by było zrozumiałe, udzielały dwie osoby – Pani Iwona Ciałkiewicz i Pani Marta Wysocka. Natomiast od strony liturgicznej, nad dobrym przygotowaniem, pieczę trzymał ks. Tadeusz Syczewski (rektor WSD i organizator kursu), ks. Wojciech Wysocki oraz ks. Marcin Szymanik (organizator i koordynator kursu).

Dzięki Kursowi Lektorskiemu, przeprowadzonemu po raz kolejny w naszej diecezji i błogosławieństwu ks. biskupa, wiele parafii zyskało lektorów, którzy będą tam posługiwać w najbliższych latach. Nowi lektorzy pochodzą z 20 parafii: Bielsk Podl. – Opatrzność (2 osoby), Domanowo (2), Drohiczyn (5), Dziadkowice (1), Granne (3), Hajnówka – Podw. Krzyża (2), Jabłonna Lacka (2), Kamionna (4), Kosów Lacki (2), Perlejewo (6), Repki-Szkopy (1), Sarnaki (2), Siemiatycze – św. A. Bobola (1), Sokołów Podl. – Konkatedra (3), Sokołów Podl. – Miłosierdzie (1), Starawieś (4), Sterdyń (1), Węgrów – Bazylika (5), Węgrów – św. Piotra (3), Wyrozęby (1).

Życzymy nowym lektorom owocnej posługi i przez czytanie Pisma Świętego zjednoczenia z Chrystusem. Niech karmienie się Słowem Bożym, na co dzień, będzie was wzmacniać i właściwie kierować w drodze do świętości.

Grzegorz Konopacki; foto: al. Bartosz Ojdana

Rekolekcje dla kandydatów do lektoratu

Ministranci przygotowujący się do pobłogosławienia do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych zorganizowanych w dniach 11 – 13 marca 2016 r. w Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim. Rekolekcje prowadzili: duszpasterz ministrantów i klerycy z drohiczyńskiego seminarium: Mateusz, Patryk i Wojciech.

Rekolekcje oparte były na trzech słowach: CHCIEĆ – ZACZĄĆ – KONTYNUOWAĆ, które odzwierciedlały etapy poznawania liturgii, a przez nią Boga.

W piątkowy wieczór konferencję o Triduum Paschalnym powiedział ks. Tomasz Szmurło, wieloletni duszpasterz służby liturgicznej naszej diecezji. Przedstawił ministrantom treść i sposób przeżywania tych najważniejszych dni w oparciu o teksty liturgiczne poszczególnych dni. Dzień zakończył się nabożeństwem drogi krzyżowej.

Sobota była czasem wyjątkowo intensywnym, dzięki licznym zajęciom i ćwiczeniom. Wykłady poprowadzili profesorowie, którzy co miesiąc spotykają się z kandydatami do lektoratu: Pani Iwona Ciałkiewicz, ks. Dariusz Kucharek, a w niedzielę ks. Tadeusz Syczewski.

Uczestnicy rekolekcji mieli okazję wspólnie przygotować asystę na Mszę św. i dzięki życzliwości ks. Krzysztofa Kisielewicza uczestniczyć w parafialnym kościele Miłosierdzia Bożego w liturgii sobotniej i niedzielnej, czynnie włączając się w jej przebieg. Ministranci nie omieszkali uzyskać odpust zupełny, związany z przekroczeniem Bramy Miłosierdzia znajdującej się w tej świątyni.

Obok wymiary praktycznego, rekolekcje były czasem duchowego przygotowania do zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wspólna jutrznia, konferencje, adoracja i możliwość spowiedzi św. przybliżały przyszłym lektorom duchowy wymiar ich służby.

Ministranci rozpoczęli kurs lektorski

Formacja ministrantów ma na celu pogłębienie wiary młodego człowieka, jak również wskazanie właściwego miejsca dla niego we wspólnocie, zgodnie z jego predyspozycjami i zdolnościami. Jedną z form zdobywania wiedzy i umiejętności przez ministrantów jest kurs lektorski, przygotowujący do godnego i poprawnego czytania Bożego słowa.

Tegoroczny kurs rozpoczął się 14 listopada 2015 r. w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Grupa kilkudziesięciu ministrantów uczestniczyła w Eucharystii, sprawowanej w kaplicy seminaryjnej przez diecezjalnego duszpasterza ministrantów, która była oficjalnym rozpoczęciem tegorocznej formacji. Wspólne spotkanie przy stole Słowa i Eucharystii mocno podkreśliło powołanie ministranta do służby Bogu i wspólnocie Kościoła.

W auli seminaryjnej słowa powitania skierował, jak również wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski, rektor WSD. Podczas swojej prelekcji wskazał na główne zadania lektora we wspólnocie liturgicznej i zachęcił do dobrego i owocnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, które będą miały miejsce w ramach prowadzonego kursu. Kandydaci na lektorów zwiedzili także katedrę drohiczyńską i przypomnieli sobie kilka podstawowych zasad liturgicznych, których należy przestrzegać w czasie celebracji.

Następne spotkania będą się odbywały w trzech miejscach w diecezji: WSD w Drohiczynie, parafii Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim i parafii WNMP w Węgrowie.